សូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរួមពាក់ព័ន្ធវិស័យអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ

              ដើម្បីប្រើប្រាស់សេវាស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ម្ចាស់សហគ្រាស ត្រូវ ចុះឈ្មោះ | ចូលប្រព័ន្ធ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ 1297 ដោយឥតគិតថ្លៃ នៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ ឬតាមរយៈអុីមែល ៖ support.services@mlvt.gov.kh