ទំនាក់ទំនង

សូមស្វាគមន៍មកកាន់សេវាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធវិស័យការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ តាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម!

ម៉ោងធ្វើការ ចាប់ពីថ្ងៃចន្ទ រហូតដល់ ថ្ងៃសុក្រ

- ពេលព្រឹក៖ ០៨:០០-១២:០០

- ពេលរសៀល៖ ១៤:០០-១៧:៣០

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ 1297 ដោយឥតគិតថ្លៃ នៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ ឬតាមរយៈអុីមែល៖ support.services@mlvt.gov.kh